Co to jest TOWS?

TOWS

Co to jest TOWS?

TOWS to metoda analizy strategicznej, która pomaga przedsiębiorstwom ocenić swoją pozycję na rynku i określić optymalną strategię działania. To rozwinięcie analizy SWOT, które umożliwia dogłębne poznawanie firmy i otaczającego ją świata. Jest to akronim od angielskich słów Threats (zagrożenia), Opportunities (szanse), Weaknesses (słabe strony) i Strengths (mocne strony).

Zagrożenia

Zagrożeniami są czynniki zewnętrzne, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa. Mogą to być m.in. zmiany w otoczeniu politycznym, gospodarczym lub społecznym, pojawienie się nowych konkurentów na rynku czy też zmiana preferencji Klientów.

Szanse

Szansami są czynniki zewnętrzne, które mogą stanowić dla przedsiębiorstwa możliwość rozwoju i osiągnięcia sukcesu. Mogą to być np. zmiany w trendach rynkowych, nowe technologie, czy też rozwijający się rynek zbytu.

Słabe strony

Słabe strony odnoszą się do wewnętrznych czynników, które mogą utrudniać działanie przedsiębiorstwa i stanowić przeszkody w osiągnięciu celów. Mogą to być np. brak odpowiednich zasobów finansowych czy też niewystarczające umiejętności pracowników.

Mocne strony

Mocne strony to wewnętrzne atuty przedsiębiorstwa, które pozwalają mu na osiąganie sukcesów i przewagę konkurencyjną. Mogą to być np. wykwalifikowana kadra, innowacyjne produkty, czy też dobra reputacja marki.

Mechanika TOWS

Te dwie metody można łączyć w celu udoskonalenia strategii firmy. Pozwalają one na analizę planów biznesowych, kampanii promocyjnych czy kierunków rozwoju zawodowego. TOWS jest zbliżony do SWOT, ale kładzie większy nacisk na analizę czynników zewnętrznych. Poprzez skupienie się na zagrożeniach i szansach, pozwala dokładniej przeanalizować potencjalne kierunki działania.

Kluczowe pytania przy wykorzystaniu TOWS to:

  • Jak maksymalnie wykorzystać nasze atuty?
  • Jak minimalizować nasze słabości?
  • Jak skorzystać z nadarzających się okazji?
  • Jak skutecznie zarządzać zagrożeniami?

Doskonalenie analizy SWOT z pomocą danych i opinii interesariuszy

Najskuteczniejsza analiza SWOT uwzględnia różnorodne perspektywy. Osiągnięcie tego wymaga wykorzystania danych oraz opinii interesariuszy. Wewnętrzne czynniki (atuty i słabości) można wzbogacać poprzez analizy, dane sprzedażowe czy opinie pracowników. Czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia) można czerpać z raportów trendów, danych rynkowych czy analiz konkurencji.

Z analizy do działań z pomocą TOWS

Choć TOWS wydaje się być odwróconą wersją SWOT, różnią się one celami. SWOT diagnozuje bieżący stan, natomiast TOWS pomaga w tworzeniu strategii. W procesie planowania najpierw identyfikuje się czynniki SWOT, a następnie, dzięki TOWS, przekształca je w konkretną strategię.

Jak przeprowadzić analizę TOWS?

  1. Zbieranie informacji – pierwszym krokiem jest zebranie danych dotyczących czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na działalność przedsiębiorstwa.
  2. Tworzenie macierzy TOWS – na podstawie zebranych informacji tworzy się macierz, która ukazuje zależności między zagrożeniami i szansami oraz słabymi stronami i mocnymi stronami.
  3. Analiza i ocena – w oparciu o macierz TOWS przeprowadza się analizę, która pozwala określić kluczowe zagrożenia i szanse oraz słabe strony i mocne strony przedsiębiorstwa.
  4. Opracowanie strategii – na podstawie analizy TOWS przedsiębiorstwo może opracować strategię, która pozwoli mu wykorzystać szanse oraz przeciwdziałać zagrożeniom.
  5. Wdrożenie działań – ostatnim krokiem jest wdrożenie działań zgodnie z ustaloną strategią oraz monitorowanie ich skuteczności i dokonywanie ewentualnych korekt. Niezbędne jest również regularne aktualizowanie analizy TOWS w celu dostosowania strategii do zmieniających się warunków rynkowych. W ten sposób przedsiębiorstwo może zapewnić sobie przewagę konkurencyjną i osiągnąć sukces na rynku.

Warto pamiętać, że analiza TOWS jest narzędziem biznesowym, które pomaga przedsiębiorstwu lepiej zrozumieć swoje otoczenie i podjąć skuteczne decyzje strategiczne. Jednak sama analiza nie gwarantuje sukcesu – kluczowe jest wdrożenie odpowiednich działań oraz elastyczność i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków.

Podsumowanie

Analiza TOWS jest niezwykle ważnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce osiągnąć sukces na rynku. Pozwala ona zidentyfikować kluczowe zagrożenia i szanse oraz słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest opracowanie skutecznej strategii, która pozwoli wykorzystać szanse i przeciwdziałać zagrożeniom.

Jeśli potrzebujesz kompleksowej pomocy w tym zakresie – skontaktuj się z nami. Zespół doświadczonych ekspertów COOLONE czeka na Ciebie! Zapraszamy.

 

Darmowa konsultacja